Wzór odstąpienia od umowy


                                              ......................, dn. ......................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaż zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………


................................

podpis konsumenta